Skip to main content
Intervisie

Intervisie is een gespreksvorm die plaatsvindt in groepsverband met professionals en in dit geval advocaten en mediators.

Niet in de laatste plaats omdat dit door zowel de Nova als de MfN ‘verplicht’ is gesteld. Basis voor intervisie is actuele in te brengen casuïstiek en dilemma’s uit de praktijk van de deelnemers. Het is een mooi instrument voor professionele en persoonlijke reflectie en ontwikkeling en het biedt de mogelijkheid om als advocaat of mediator (ook vFAS) eigen inzicht, kennis en vaardigheden te verdiepen en ontwikkelen. Door middel van een gestructureerd en zorgvuldig begeleid proces wordt in vertrouwen een leerproces voor de gehele deelnemersgroep op gang gebracht. Intervisie is erg concreet en gericht op het verkennen van oplossingsrichtingen voor actuele problemen en het experimenteren met nieuwe manieren van werken. Centraal staat het leren van de aanpak en inzichten van en met vakgenoten.

Meer infoAanstaande intervisies
Begeleiding door mr. drs. H(Hans) Sterk MSc
Intervisiebijeenkomsten worden professioneel begeleid door mr. drs. H(Hans) Sterk MSc die naast jurist, tevens psycholoog en bedrijfskundige is en zeer veel ervaring heeft in het begeleiden van groepen in zowel intervisie als communicatietechnieken en – vaardigheden. Als MfN Registermediator heeft hij in meer dan 1000 mediations partijen geleerd via comminicatie naar de voor partijen acceptabele oplossing te komen.

Tijdens intervisie brengt men om beurten een casus in, die volgens een systematische werkmethode gestructureerd en in opeenvolgende stappen met elkaar wordt besproken. Hiervoor bestaan meerdere vormen. Aan de hand van een ingebrachte casus worden (niet juridische) vragen, dilemma’s en uitdagingen uit de dagelijkse praktijk ontleed en op een objectieve en constructieve manier besproken.

Het verschil met bijvoorbeeld een inhoudelijke training of opleiding is dat bij intervisie niet inhoudelijke werk gerelateerde dilemma’s en uitdagingen aan bod komen. Zoals gezegd; het primaire doel van intervisie is om van elkaar te leren. De rol van de intervisie begeleider is vooral sturend en bewakend in het proces, de deelnemers staan zelf centraal in het vinden van oplossingsrichtingen. De systematische methode en het doel gericht op leren maakt intervisie fundamenteel anders dan bijvoorbeeld een vergadering of werkoverleg.

Intervisie geeft je zo de gelegenheid te reflecteren op je eigen aanpak, werkwijze en drijfveren en te leren van die van anderen. Het verruimt je blik en biedt steun bij de aanpak van (lastige) zaken.

Voorbeelden praktijkdilemma’s voor intervisie:

Advocaat personen-/ familierecht

“Ik behandel een scheidingszaak waarin nauwe samenwerking met de advocaat van de tegenpartij wenselijk is om tot een oplossing te komen. Deze stelt zich echter hard en rigide op. Ik merk dat dit me dwars zit. Hoe kan ik hiermee omgaan?”

Advocaat Arbeidsrecht

“De laatste tijd werk ik meer thuis dan dat ik voorheen gewend was. Ik merk dat daardoor de grenzen tussen werk en privé vervagen. De balans slaat soms te veel naar werk uit. Hoe kan ik de balans weer herstellen? Zodat ik zelf fit en vitaal en tegelijkertijd professioneel en inhoudelijk scherp blijf voor mijn cliënten?”

Advocaat Ondernemingsrecht

“Ik merk op kantoor dat er kansen bestaan om de dienstverlening en onderlinge samenwerking te verbeteren. Ik weet niet goed hoe dit bespreekbaar te maken en aan te pakken. Ik loop hier steeds vaker tegenaan en wil hier graag op een goede manier beweging in brengen.”

Advocaat Strafrecht

“Soms heb ik te maken met cliënten die erg/te veel aandacht en flexibiliteit van me vragen. Hoe kan ik daar op een goede manier mee omgaan zodat zowel ikzelf als mijn cliënt tevreden blijft gedurende het proces.”

Advocaat personen-/ familierecht

“Er speelt sinds kort een vertrouwenskwestie met een bepaalde cliënt. Moet ik de zaak neerleggen, nog wachten of zijn er andere opties? Dit wil ik graag verkennen.”

Kortom:

Geschikte intervisie vraagstukken betreffen vragen en dilemma’s die spelen in de uitoefening van uw beroep als advocaat. Er komen dus geen juridisch inhoudelijke vragen aan bod.

Verder:

Voor ons is het belangrijk dat er een open, ongedwongen en ontspannen sfeer is, zodat lastige onderwerpen in een prettige en comfortabele setting kunnen worden besproken.

De intervisiebegeleider maakt van tevoren duidelijke afspraken met elkaar wat de verwachtingen zijn en hoe om te gaan met de vertrouwelijkheid.

Wij variëren sessie de intervisiemethode.

Sommige zijn zelf ontwikkeld en zijn passend gemaakt voor de doelgroep. Bij een vaste groep hebben wij overleg over de te gebruiken methode(n).

Tijdens een intervisie bijeenkomst staat steeds het bepreken van een actuele casus centraal.

Deze casus wordt ook wel “de inbreng” genoemd. Aan het begin van iedere intervisie worden de verschillende vraagstukken kort geïnventariseerd en maakt de groep een keuze. Welke inbreng doet het meest ter zake, is urgent en/of spreekt op dat moment het meeste aan? Zodra dit is besloten wordt de casus van de desbetreffende inbrenger de komende 60 tot 90 minuten voorwerp van onderzoek en gesprek.

Kader intervisie inbreng

Als het over inbreng gaat, wordt in veel van de beschikbare literatuur omtrent intervisie gesproken over “werkproblemen”. Met andere woorden: zaken die je tegenkomt in de uitoefening van je beroep en die je concreet in de weg staan. De mogelijkheden zijn echter breder en kunnen ook zaken die bijvoorbeeld nog in het verschiet liggen ter tafel komen, ideaal wanneer je daar meerdere inzichten op kunt krijgen zodat dit daarna in de feitelijke werksituatie kan worden geïntegreerd. Denk dan bijvoorbeeld aan (twijfel over) een voorgenomen carrière switch of een gesprek met een collega dat nog plaats moet vinden en waar je tegenop ziet (misschien daarom zelfs niet gevoerd wordt). Soms komt het voor dat er feedback wordt gevraagd op iets in het verleden, met het oog te ontdekken hoe dit in de toekomst op een andere manier aan te vliegen.

Afhankelijk van de frequentie van de bijeenkomsten en de grootte van de groep kunnen afspraken worden gemaakt over de intervisie inbreng. Bijvoorbeeld over het al dan niet verplicht aandragen van casuïstiek. Wel zijn er meerdere gronden te bedenken waarop de keuze voor een bepaalde inbreng kan prevaleren boven een andere. Denk aan: urgentie, emotionele lading, een gemeenschappelijk belang in de groep wat betreft het bespreken, leerzaamheid en originaliteit. Ook is het goed dat iedereen zo nu en dan aan de beurt komt en dat daar dus een zekere balans in wordt gezocht. Want ook al is het voor iedereen in de groep leerzaam, ongeacht inbrenger of deelnemer, het is niet wenselijk steeds dezelfde inbrenger voorwerp van de intervisie te laten zijn.
Een aantal harde voorwaarden waaraan een intervisie inbreng dient te voldoen:

  1. Je inbreng is van jezelf: het gaat om wat jou bezighoudt, jouw ervaring, jouw vraag of jouw probleem omdat het moet leiden tot persoonlijke groei (kwaliteit);
  2. Je inbreng is actueel;
  3. Je inbreng is nog niet opgelost;
  4. Je kunt er zelf invloed op uitoefenen;
  5. Je loopt er echt tegenaan en wilt je op dat vlak ontwikkelen.

Het kan, zeker tijdens de eerste kennismaking met intervisie, lastig zijn om tot een goede inbreng te komen. Wanneer men nog weinig tot geen ervaring met intervisie heeft is het dus vaak zinvol om in de eerste bijeenkomsten aandacht te schenken aan het oefenen met het vinden van een geschikte inbreng. Want, ook dit is iets dat te oefenen en te leren valt. Dat geldt overigens ook voor de methode van intervisie zelf.

Het kan in die fase helpen aantekeningen bij te houden in de weken voorafgaand aan een intervisie, daarin kunnen dan zaken die spelen worden bewaard en uitgewerkt om mee te nemen naar de eerst volgende intervisie bijeenkomst. Het komt ook wel eens voor dat er iemand is die juist het vinden van een geschikte inbreng een ontzettende uitdaging vindt, of gewoon nooit een casus heeft. In dat geval kan ook het “niet kunnen komen tot een inbreng” een perfecte inbreng zijn. Want, ook daaraan ligt natuurlijk iets ten grondslag waar lering uit kan worden getrokken. Dit is niet alleen leerzaam voor de intervisie inbrenger zelf, maar ook voor de andere groepsleden. Het geeft namelijk inzicht in hoe ze zelf tot een goede inbreng kunnen komen. Het is dus maar net wat er leeft en gebeurt in de groep. Een goede gespreksleider intervisie is in staat dit op te merken en in de juiste richting te sturen.

Voorbeelden van vraagstukken geschikt voor intervisie:
  • Ik moet nu gedwongen thuis werken en hoe combineer ik dit moet de zorg voor mijn kinderen die ook thuis zitten. Hoe vind ik hierin de juiste balans?
  • Ik merk dat de concurrentie in mijn werkveld toeneemt en dat ik daardoor klanten verlies en ik potentiële nieuwe klanten minder goed weet te bereiken. Hoe kan ik dit ombuigen?
  • Ik heb het altijd te druk omdat ik het lastig vind ‘nee’ te zeggen. Dit resulteert in een vol hoofd en gebrek aan focus. Hoe kan ik dit veranderen?
  • Ik heb vaak onenigheid met een collega, dit levert irritatie over hem/haar op. Wellicht ligt dat ook aan mij? Hoe kan ik effectiever omgaan met deze collega?
  • Ik vind het in bepaalde situaties moeilijk om eerlijk en constructief feedback te geven, wat houdt mij hierin tegen?

Intervisie kan dus allerhande thema’s betreffen; van een ethisch dilemma in een dossier of in de omgang met een cliënt, vragen rondom business development of gericht op persoonlijke effectiviteit. Het kunnen “grote” vragen zijn maar ook wat kleinere en praktische dilemma’s. Vaak wordt een begin gemaakt met wat eenvoudigere inbreng en groeit de complexiteit van de vragen mee met de ervaring van de intervisiegroep.

Tot slot

Er zijn legio mogelijkheden, zo lang ze maar op jou als individu in de uitoefening van je werk betrekking hebben. Het effect van meerdere inzichten op iets dat ‘van jou’ is, is vaak verbluffend. Het kan ontzettend opluchten of tot een concrete vervolgstap leiden. Naar mate je elkaar beter en het concept beter leert kennen neemt de kracht van de feedback vaak toe, daarmee groei je dus als groep en op persoonlijk vlak. Een intervisiegroep wordt dan ook bewust op een veilige plek gehouden om complexe en moeilijke vraagstukken ter tafel te brengen. Daarom is geheimhouding en vertrouwelijkheid ook zo ontzettend belangrijk.

Aanstaande intervisies

Filteren

Dinsdag 28 maart 2023 Heerlen

Van 15.00-17.00 uur (advocaten)

KOSTEN INTERVISIE

De kosten voor deze intervisies bedragen €60,- per uur per persoon ex. Btw.

Klik hier voor een overzicht van aankomende intervisies